• +30 2310632639
  • info@caferama.gr

Πολιτική επιστροφών

Επιστροφές προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητα η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την CAFERAMA ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην CAFERAMA καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την CAFERAMA αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Τα προϊόντα που απεικονίζονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ενδέχεται να διαφέρουν χρωματικά από την πραγματικότητα, (εξαιτίας διαφόρων παραγόντων όπως των χαρακτηριστικών της φωτογράφησης, του φωτισμού κατά την φωτογράφηση, της ανάλυσης της οθόνης κλπ). Τέτοιες αποκλίσεις δεν δύνανται να χαρακτηριστούν ως ελλείψεις συνομολογημένης ιδιότητας ή ως ελαττωματικότητα των προϊόντων που παραγγέλνετε.

Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Αν πρόκειται ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης αν η συσκευασία του προϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος.

Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται είτε με προσωπικό και μεταφορικά μέσα της CAFERAMA είτε μέσω εταιρείας μεταφορών, στο κατάστημα της CAFERAMA. Στις περιπτώσεις επιστροφής μέσω εταιρείας μεταφορών, o πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής προς την CAFERAMA και η CAFERAMA βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου προϊόντος. Εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη του ελαττώματος ή η έλλειψη της συνομολογημένης ιδιότητας, η CAFERAMA επιστρέφει στον πελάτη και τα έξοδα αποστολής που αυτός κατέβαλε, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιήσει τη συνεργαζόμενη εταιρεία μεταφορών.

Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Άλλα δικαιώματα σας σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων:
1. Ο πελάτης δικαιούται επίσης, εντός των νομίμων ή των συμφωνημένων με τους παρόντες όρους χρονικών πλαισίων και, ανεξάρτητα από το παρακάτω περιγραφόμενο δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, να ασκήσει όποιο επιθυμεί από τα δικαιώματά που του δίνει ο νόμος λόγω ελαττωματικότητας του προϊόντος (διόρθωση, αντικατάσταση, μείωση τιμήματος ή υπαναχώρηση), και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου, επιπρόσθετα υποβάλλοντας απευθείας αίτημα στη CAFERAMA.
2. Σε περίπτωση ελαττώματος, μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@caferama.gr με όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
3. Εφόσον ένα προϊόν δηλωθεί ως ελαττωματικό από τον πελάτη, η CAFERAMA επι-φυλάσσεται ρητώς για την διάγνωση του προϊόντος ως τέτοιου, προκειμένου αυτό να αντικατασταθεί με μη ελαττωματικό ή να διορθωθεί, εφόσον αυτό είναι εφικτό.
4. Εάν το ελάττωμα είναι επουσιώδες, το δικαίωμα της υπαναχώρησης δεν παρέχεται εκ του νόμου.
5. Εάν το ελάττωμα επιδέχεται διόρθωσης, ή αντικατάστασης ο πελάτης οφείλει να αποδεχθεί τη διόρθωση ή την αντικατάσταση, εκτός αν αυτή είναι ασύμφορη για τον πελάτη.
6. Εφόσον ένα προϊόν επιστραφεί ως ελαττωματικό και η CAFERAMA μετά τον παραπάνω έλεγχο διαπιστώσει την ύπαρξη ελαττωματικότητας, ο πελάτης μπορεί να πληροφορείται σχετικά με την πορεία της αντικατάστασης ή της διόρθωσης.
7. Αποκλείεται η εκχώρηση ή μεταβίβαση δικαιωμάτων αναφορικά με την ελαττωματικότητα των προϊόντων.

Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την CAFERAMA. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω κάρτας η CAFERAMA θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της CAFERAMA πλέον. Η CAFERAMA κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Η διαδικασία του αντιλογισμού (ολικού ή μερικού) στις χρεώσεις πιστωτικών καρτών, γίνεται όπως ακριβώς έχει γίνει η χρέωση της κάρτας. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της CAFERAMA προς τον πελάτη.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η CAFERAMA έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων – Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη

Εάν ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) που καταρτίζει την πώληση για προσωπική χρήση κι όχι για την εξυπηρέτηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, τότε δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση εντός 14 ημερολογιακών ημερών, οι οποίες ξεκινούν από την παράδοση του προϊόντος (στον πελάτη ή στον μεταφορέα που ο τελευταίος υποδεικνύει), επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, επιβαρυνόμενος με τα έξοδα επιστροφής και την τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων. Εφόσον κατά την υποβολή της παραγγελίας σας ζητήσετε την έκδοση τιμολογίου πώλησης (και όχι απόδειξη λιανικής), θα θεωρήσουμε ότι ενεργείτε στο πλαίσιο της επαγγελματικής σας δραστηριότητας, με συνέπεια να μη σας διατίθεται το δικαίωμα υπαναχώρησης και η λοιπές προβλέψεις περί προστασίας του καταναλωτή.

Η υπαναχώρηση από πώληση που καταρτίστηκε με φυσικό πρόσωπο- καταναλωτή γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η CAFERAMA για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν είναι δυνατή η επιστροφή σε είδη διατροφής (πχ καφέδες, τσάι, χυμοί, νερά κλπ) εκτός εάν είναι αλλοιωμένα, ληγμένα, ή έχουν αλλοιωμένες συσκευασίες. Επίσης δεν είναι δυνατή η επιστροφή σε περίπτωση που έχει καταστραφεί η συσκευασία του προϊόντος. Τέλος, δεν χωρεί υπαναχώρηση και επιστροφή σε προμήθεια αγαθών που πωλούνται κατόπιν ειδικής παραγγελίας που δεν είναι άμεσα διαθέσιμα αλλά παραγγέλλονται ειδικά για τον πελάτη, καθώς και προϊόντων που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων.

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η CAFERAMA είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν. Μπορείτε να βρείτε το έντυπο υπαναχώρησης που πρέπει να συμπληρώσετε εδώ.

Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η CAFERAMA υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων.

Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. Συγκεκριμένα στην περίπτωση χρέωσης μέσω κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην CAFERAMA το τίμημα από την Τράπεζα, η CAFERAMA θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η CAFERAMA κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Η διαδικασία του αντιλογισμού (ολικού ή μερικού) στις χρεώσεις πιστωτικών καρτών, γίνεται όπως ακριβώς έχει γίνει η χρέωση της κάρτας. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα η επιστροφή θα γίνεται επίσης με τραπεζικό έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό του πελάτη.

Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η CAFERAMA και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων ή/και να τεθεί σε χρήση το αγαθό. Η εταιρεία είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον πελάτη για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την φύση και την λειτουργία των προϊόντων παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η CAFERAMA έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Διαδικασία επιστροφής

1. στο κατάστημα της CAFERAMA
Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να επισκεφθείτε το κατάστημα και, αφότου ελεγχθεί η κατάσταση του προϊόντος από τον αρμόδιο υπάλληλο, να σας καθοδηγήσει ο ίδιος για τα περαιτέρω.
2. Αν παραλαμβάνετε μέσω εταιρείας μεταφορών
Συσκευάζετε το προϊόν, σε ένα μεγαλύτερο κουτί ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή. Αποστέλλετε το δέμα, μέσω του πρακτορείου μεταφορών από το οποίο παραλάβατε την παραγγελία σας και το αποστέλλετε στη διεύθυνση: Παναγιώτης Ρωμανίδης (Κυπρίων Ηρώων Ισαάκ & Σολωμού 5-Συκιές Θεσσαλονίκη), τηλέφωνο: +30 2310632639, Email: info@caferama.gr). Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη.
Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως σε περίπτωση κατά την οποία το προϊόν δεν πληροί τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου.
3. Εφόσον επιστρέφετε μη ελαττωματικό προϊόν ασκώντας το δικαίωμα υπαναχώρησης σας ως καταναλωτή εντός 14 ημερών από την παραλαβή:

Θα πρέπει προ της επιστροφής, να συμπληρώσετε το έντυπο υπαναχώρησης, υπόδειγμα του οποίου μπορείτε να βρείτε εδώ. Το έντυπο μπορείτε να το αποστείλετε είτε ταχυδρομικά, στη διεύθυνση Παναγιώτη Ρωμανίδη (Κυπρίων Ηρώων Ισαάκ & Σολωμού 5-Συκιές Θεσσαλονίκη), τηλέφωνο: +30 2310632639), είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Email: info@caferama.gr.

 

espa banner espa banner